Fabrikanten

Bedrijfsinformatie

Algemene Voorwaarden

"Watersportproducten.nl", kantoorhoudende te Tilburg aan de Lovensekanaaldijk 88-19 (hierna te noemen: "WSP"), ingeschreven in het handelsregister te s-Gravenhage onder nummer 52290506. BTW nr. NL 850379301 B01

1a.
 Gebruiker van deze Algemene Voorwaarden (hierna te noemen "AV") is WSP. De wederpartij is de klant.

b.
 Uitsluitend deze AV van WSP maken deel uit van alle offertes, aan- en verkoopovereenkomsten met klanten in en buiten Nederland door aanvaarding van het aanbod van WSP door de klant resp. aanvaarding door WSP van de bestelling/opdracht van de klant, behoudens schriftelijke afwijking.

c.
 Standaardvoorwaarden van de klant gelden uitsluitend, indien en voorzover deze schriftelijk door WSP zijn aanvaard en zulks steeds met behoud van toetsing aan de redelijkheid en billijkheid.

2a.
 Alle offertes, waaronder prijslijsten, van WSP zijn geheel vrijblijvend.

b.
 De prijzen van WSP zijn, steeds in Nederlands courant, incl. B.T.W. en exclusief kosten terzake transport en verzekering, en worden aangepast behoudens andersluidende overheidsvoorschriften.

3a.
 Betaling dient te geschieden bij vooruitbetaling of contant bij aflevering in Nederlands courant zonder enige aftrek of schuldvergelijking ten kantore van WSP of op een van haar bankrekeningen.

b.
 Bezwaren tegen een factuur en alle overige reclames dienen schriftelijk binnen 8 dagen na factuurdatum bij WSP te worden ingediend, doch heffen de betalingsverplichting nimmer op.

c. Bij niet-tijdige betaling wordt de klant aan WSP over het gehele bedrag van de factuur, inclusief BTW, een rente verschuldigd van 1 procent per maand of een gedeelte van een maand. Bij niet-tijdige betaling is WSP gerechtigd gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling te vorderen.

d.
 Alle kosten, zowel gerechtelijke als buitenrechtelijke, waaronder die van een incassobureau of advocaat, voortvloeiend uit het ondeugdelijk, niet of niet-tijdig nakomen door de klant van de overeenkomst, komen geheel voor rekening van de klant. De buitengerechtelijke kosten bedragen tenminste 15% van het niet tijdig betaalde verschuldigde bedrag, zulks met een minimum van €150,--, exclusief BTW.

4a.
 De eigendom van de goederen gaat eerst over na ontvangst van het gehele factuurbedrag door WSP.

b.
 Bij niet-tijdige betaling is WSP steeds gerechtigd de apparatuur terug te nemen, onverminderd het recht op betaling van het gefactureerde bedrag. De klant zal daartoe aan WSP onbelemmerde toegang verlenen.

c.
 Zolang de wederpartij niet de eigendom der goederen heeft verworven, is hij niet gerechtigd de afgeleverde goederen te vervreemden, te belenen, te verpanden, fiduciair in eigendom over te dragen, onder hypothecair verband te brengen, onder te verhuren, in bruikleen te geven of op welke wijze of titel ook uit zijn bedrijf te (doen) brengen.

5a.
 Bij levering berust het risico voor het tenietgaan van de goederen buiten schuld van WSP bij WSP tot het moment van de feitelijke aflevering van de goederen aan de klant, die daarna zodanig risico draagt. Bij te installeren apparatuur door WSP blijft het risico voor het buiten schuld van WSP tenietgaan van deze apparatuur geheel bij de klant.

b.
 Levering kan door WSP geheel of gedeeltelijk worden uitgesteld, indien het werk bij WSP of de fabrikant der goederen geheel of gedeeltelijk stilligt door staking, uitsluiting, ongeval, brand, storm, overheidsvoorschrift, grondstofgebrek, overmacht of enige andere oorzaak buiten schuld van WSP. Alsdan zal de leveringstijd worden verlengd tot een redelijke tijd na beëindiging van de oorzaak van het uitstel van de levering. Bij verlenging is WSP nimmer aansprakelijk voor enige dientengevolge ontstane (gevolg-)schade of verlies.

c. 
Beschadigde goederen dienen binnen 2 werkdagen na ontvangst van de zending telefonisch of per e-mail te worden gemeld.

d. 
Retourzendingen: Binnen 14 werkdagen na aankoop kunt u aangeven dat u uw aankoop, wilt ruilen of retourneren. Dit is mogenlijk mits het product niet gebruikt is ,in originele ,onbeschadigde en ongeopende verpakking is. Demo of inruil apparatuur kan niet geruild worden. De voor het product betaalde prijs ontvangt u uiterlijk binnen 30 dagen retour. Voordat u een artikel retour zendt dient u te beschikken over een retouracceptatie; dit krijgt u nadat u via "mijn account" een retouraanvraag heeft ingediend. Heeft u vragen over de mogelijkheid tot ruiling van uw produkt, neemt u dan contact op met onze klantenservice. De kosten voor het opsturen van uw produkt zijn voor uw eigen rekening. WSP draagt nimmer verantwoording voor de retourzending en kan hier nimmer voor aansprakelijk gesteld worden. Eventueel in rekening gebrachte verzend- en / of betaalkosten worden terugbetaald. Speciaal bestelde producten en prijsafspraak producten kunnen niet worden geruild of gecrediteerd worden.


e. Het product moet uiterlijk 30 dagen na bestelling bij de klant geleverd worden. Wanneer dit niet gebeurt, kan de klant de koop onmiddellijk ongedaan maken. Dit geldt niet als de partijen een andere leveringstermijn hebben afgesproken. Als de consument het product binnen de afkoelingsperiode terugstuurt, is de verkoper verplicht binnen 30 dagen het betaalde bedrag terug te betalen. 

6. Uitgezonderd Produktenaansprakelijkheid ex art. 6:185 e.v. Burgerlijk Wetboek betreffende apparaten alsmede schaden veroorzaakt door opzet of grove schuld van WSP is WSP nimmer aansprakelijk voor of gehouden tot vergoeding van enige (gevolg-)schade hoger dan de factuurwaarde van het aan de klant geleverde aan apparatuur jegens de klant en/of derden. Indien en voorzover zodanige beperking van schadevergoeding rechtens niet mogelijk mocht blijken, zal zodanige schadevergoeding alsdan nimmer hoger zijn dan het redelijkerwijs door WSP te verzekeren bedrag der schaden per gebeurtenis, indien en voorzover zodanige verzekering in voorkomend geval aanspraak op uitkering zal geven, en zulks steeds indien en voorzover de geleverde apparatuur is aangewend voor de uiteindelijke bestemming.

7. In geval van toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst door de klant, faillissement of (voorlopige) surséance van betaling, stillegging resp. liquidatie van het bedrijf of overlijden van de klant, is WSP gerechtigd om zonder gerechtelijke tussenkomst na sommatie of ingebrekestelling de overeenkomst(en) terstond als ontbonden te verklaren, met het recht tot terugneming van niet volledig betaalde apparatuur en/of overige zaken c.q. vervallenverklaring van verleende gebruiksrechten, onverminderd het recht op vergoeding van kosten, schaden en renten en onverminderd de overige rechten van WSP, waaronder in elk geval begrepen diens recht de schade te verrekenen met een door de wederpartij in handen van WSP gestorte waarborgsom.

8. Alle geleverde goederen zijn aan geen andere garantie onderworpen dan die welke de toeleveranciers/niet-detaillisten van WSP op de goederen verlenen. Reparaties worden verricht ter keuze van WSP door de officiële importeur of de toeleverancier van WSP van de goederen, door WSP zelf dan wel door derden in opdracht van WSP verricht. De garantie terzake de verrichte reparatie is slechts de garantie verleend door de reparateur dan wel die verleend door WSP, indien de reparatie is verricht door WSP dan wel een derde in opdracht van WSP, welke reparatiegarantie van WSP slechts geldt gedurende een termijn van 30 dagen.

9. De laagste prijs garantie ( cadeaucode ) kunt u gebruken voor al uw aankopen met een minimale bestedings waarde van € 200,00.
De cadeaucode is geldig voor een periode van 3 maanden.
De laagste prijs garantie dient u voor dat u besteld aangevraagd te hebben na bestelling kunnen wij helaas niet meer aan uw verzoek voldoen.
De prijzen zijn vaak dag prijzen en veranderen vaak per dag.
Het product dient ook daadwerkelijk op voorraad of leverbaar te zijn bij door u gevonden winkel / webshop.

9aDe laagste prijs garantie geldt alleen bij alle winkels of webwinkels maar niet op " Bedrijven zonder adres en alleen een 06 telefoon nummer. op o.a. marktplaats , speurders , ebay "

LET OP:

Special voor u bestelde producten , kaarten of producten in combinatie met een kaart kunnen niet retour genomen worden.